Hvordan håndterer dere driftsmidlene deres i dag?

Mange bedrifter har driftsmidler som er bokført som investering i balansen og avskrives over tid. Excel brukes gjerne for å holde oversikten og periodiserer avskrivninger i regnskapet.

Slik slipper du å jobbe i økonomisystemet.

I Visma business kan du samle alle driftsmidler, både utgiftsførte, leasede og aktiverte i driftsmiddelkartoteket. På den måten unngås en lang saldobalanse hvor alle investeringer har en egen balansekonto.

Dette er enkelt å komme i gang med, og du kan starte når som helst på året.

Har dere i dag et oppsett i Excel eller opplysninger i note så kan vi enkelt registrere info i Visma Business, i noen tilfeller kan en bruke klipp og lim.

Hvordan fungerer driftsmiddelkartoteket i Visma Business?

Hver enkelt investering registreres med et driftsmiddel nummer, og knyttes mot en driftsmidddelgruppe. Og hver gruppe er koblet til en regnskapsmessig saldogruppe, som sørger for riktig avskrivningssats og tid. Ved bokføring av faktura posteres anskaffelsen mot driftsmiddelnummer istedenfor mot balansekonto. Tilleggskjøp på et allerede eksisterende driftsmiddel knyttes mot driftsmiddel som er lagt inn tidligere. Systemet gir dere full kontroll på avskrivninger, start og sluttdato. Avskrivninger blir automatisk beregnet og kontert på rett kostnadskonto og tilhørende balansekonto. Avskrivningsintervall kan defineres etter ønsket behov.

Salg av driftsmidler.

Ved salg av driftsmidler vil systemet beregne gevinst eller tap, og foreta automatisk kontering mot riktig konto.

Har dere for eksempel store prosjekter kan hvert enkelt prosjekt ha egen driftsmiddelgruppe. Eller har dere driftsmidler som ikke skal skrives helt ned til null (for eksempel bygg
og finansiell leasing) kan en angi restverdi etter alle fremtidige avskrivninger.

Driftsmiddelrapportene viser investering og avskrivninger – både årets og akkumulert – samt salg/avhending og restverdi. Dermed slipper du å bruke tid på avstemming av regnskapet mot regneark på utsiden av Visma Business.