Hvordan håndterer dere driftsmidlene deres i dag?

Mange bedrifter har driftsmidler som er bokført som investering i balansen og avskrives over tid. Excel brukes gjerne for å holde oversikten og periodiserer avskrivninger i regnskapet.

Slik slipper du å jobbe i økonomisystemet.

I Visma business kan du samle alle driftsmidler, både utgiftsførte, leasede og aktiverte i driftsmiddelkartoteket. På den måten unngås en lang saldobalanse hvor alle investeringer har en egen balansekonto.

Dette er enkelt å komme i gang med, og du kan starte når som helst på året.

Har dere i dag et oppsett i Excel eller opplysninger i note så kan vi enkelt registrere info i Visma Business, i noen tilfeller kan en bruke klipp og lim.

Hvordan fungerer driftsmiddelkartoteket i Visma Business?

Hver enkelt investering registreres med et driftsmiddel nummer, og knyttes mot en driftsmidddelgruppe. Og hver gruppe er koblet til en regnskapsmessig saldogruppe, som sørger for riktig avskrivningssats og tid. Ved bokføring av faktura posteres anskaffelsen mot driftsmiddelnummer istedenfor mot balansekonto. Tilleggskjøp på et allerede eksisterende driftsmiddel knyttes mot driftsmiddel som er lagt inn tidligere. Systemet gir dere full kontroll på avskrivninger, start og sluttdato. Avskrivninger blir automatisk beregnet og kontert på rett kostnadskonto og tilhørende balansekonto. Avskrivningsintervall kan defineres etter ønsket behov.

Salg av driftsmidler.

Ved salg av driftsmidler vil systemet beregne gevinst eller tap, og foreta automatisk kontering mot riktig konto.

Har dere for eksempel store prosjekter kan hvert enkelt prosjekt ha egen driftsmiddelgruppe. Eller har dere driftsmidler som ikke skal skrives helt ned til null (for eksempel bygg
og finansiell leasing) kan en angi restverdi etter alle fremtidige avskrivninger.

Driftsmiddelrapportene viser investering og avskrivninger – både årets og akkumulert – samt salg/avhending og restverdi. Dermed slipper du å bruke tid på avstemming av regnskapet mot regneark på utsiden av Visma Business.

Primex Norway AS valgte Visma Business og Marel Innova.

Når en skal bygge og konstruere den nyeste og mest moderne filetfabrikken, så trenger en også avanserte og fleksible løsninger for produksjonsstyring, ERP, lønn og rapportering. Løsningen for Primex Norway AS ble at ØkonomiBistand Nord AS og Marel Norge AS utviklet en fleksibel og automatisk to-veis integrasjon mellom ERP systemet – Visma Business og Marel sitt produksjonssystem – Innova. I tillegg gikk Primex Norway AS også for Visma lønn og rapporteringssystemet SAP BO som ØkonomiBistand Nord AS forhandler.

Viktige momenter for Primex Norway AS ved valg av ERP leverandør og system var bred bransjekunnskap og erfaring fra leverte løsninger til fiskerinæringen slik at leverandøren både kunne fungere som en kompetansepartner under utarbeidelsen av løsningen, samt operere mest mulig selvstendig sammen med Innova i integrasjonsprosessen. Øvrige viktige momenter var blant annet å inneha egen integrasjonskompetanse, unngå dobbeltregistrering av data, fleksibilitet mht. leveranse og samarbeid med øvrige leverandører.

Marel Innova vil håndtere selve produksjonsstyringen og lagerverdiene i fabrikken, selgere vil også legge inn kundeordrene i Innova. Visma Business vil håndtere alle kunder og leverandører, samt håndtere inn og utgående fakturaer. Integrasjonen er satt opp med automatisk flyt mellom de to systemene, samt at f.eks. dersom en leveringsadresse ikke finnes i Visma Business når det etableres en ordre i Marel Innova, så vil den bli opprettet.

Det mobile rapporteringssystemet SAP BO vil kunne gi ledelsen mulighet til å være kontinuerlig oppdatert mht. lønnsomhet og omsetning helt ned på detaljnivå. Det vil kombinere data fra Visma Business og Marel Innova for å kunne få dagsferske rapporter om hva inntjeningen har vært på de ulike produktene som fabrikken leverte siste dag, uke, måned m.m

Integrasjonen mellom Visma Business og Marel Innova vil utvikles videre etter hvert som behovene endres hos Primex Norway AS. I tillegg vil Visma Business ERP systemet kunne kobles opp mot andre systemer ved behov som f.eks. Råfisklaget sin sluttseddel. SAP BO rapporteringssystemet vil kunne utvides til å innhente data fra nye systemer slik at rapporter alltid er oppdatert mht. selskapets behov og datakilder.

Ønsker du å høre mer om denne løsningen eller hvilke muligheter vi har for å tilpasse eller integrere Visma Business løsninger etter dine behov, så ta kontakt med oss!